IT Experts - NeoTech R&D

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΚΒΔΜ-2

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΟ 550 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ,ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Ανέργων · 20/1/2014 20:14:01
Tags: ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΟ 550 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ


Μετά την έγκριση, από την Ε.Υ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του υποέργου της Πράξης 1. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 2. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 3. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» Άξονα Προτεραιότητας «10:ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΡΙΩΝ, στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

σας κοινοποιούμε την πρόθεση υλοποίησης των προγράμματων:

1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 Τ.Κ. 41336 – ΤΗΛ. 2410552706/552729

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 550 ΩΡΕΣ (325 ΘΕΩΡΙΑ-225 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

 • ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 20

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

 • ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.
Ειδικότερα το  Κ.Ε.Κ.   έχει δώσει μεγάλο βάρος στα εξής:
• Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισης τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills).
• Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.
• Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας.
• Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training)
Επιπλέον η ανάπτυξη  του «Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ως προς τη θεωρητική και την πρακτική άσκηση  ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της  πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων), ενώ αξίζει επίσης να επισημανθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα κατάρτισης διδακτικών ενοτήτων που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ισότητας στην απασχόληση, καθώς και διδακτικών ενοτήτων που αφορούν τις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Υλοποίηση προκατάρτισης
Η προκατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό «επικοινωνιακό εργαλείο» για τη σταδιακή άρση των συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων Ε.Κ.Ο. στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν η προκατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:
 Γραφή Ανάγνωση –Γραμματική
 Αριθμητική
 Ξένη Γλώσσα
 Επαγγελματική ορολογία
 Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 Νομικά θέματα
Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο, αφενός την προώθησή της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και αφετέρου την προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Υλοποίηση θεωρίας – πρακτικής άσκησης
Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος «Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων», είναι η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Σχεδόν όλες οι  θεωρητικές ενότητες ακολουθούνται από πρακτική εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης.
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια πλήρη ενημέρωση σε θέματα :
 Υποδοχή καταρτιζομένων. Έναρξη- Εισαγωγή- Ενημέρωση
 Η Κατανόηση των εννοιών που έχουν σχέση με το αλουμίνιο και την κατεργασία του.
 Αλουμίνιο: Παραγωγή, Ιδιότητες, Κράματα. Παραγωγή πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου.
  Έλαση – Διέλαση Παραγωγική Διαδικασία, Θερμικές Επεξεργασίες. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά.
  Ανοδίωση – Βαφή. Παραγωγική Διαδικασία, Προϊόντα, Ιδιότητες, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά.
  Κατεργασίες Αλουμινίου: Κοπή, Συγκόλληση, Κουρμπάρισμα, Τρυπήματα.
 Συγκολλήσεις – Γενικά Στοιχεία.
 Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
 Επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα του εργατοτεχνίτη.
 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Η ισότητα στην απασχόληση
Η όλη φιλοσοφία του προγράμματος από το θεωρητικό του σχεδιασμό είναι προσανατολισμένη προς το συγκεκριμένο δυναμικό των καταρτιζομένων και επικεντρώνεται περισσότερο στην εκμάθηση δεξιοτήτων, η οποία υποβοηθείται από τη θεωρητική κατάρτιση.  Η θεωρία που διδάσκεται είναι αυτή ακριβώς που χρειάζεται ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός του προγράμματος που είναι η κατάρτιση των καταρτιζομένων στις κατασκευές μέσα από τη χρήση νέων μορφών εκπαίδευσης και διδασκαλίας, ώστε αναβαθμίζοντας τις γνώσεις τους  να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στις παραγωγικές μονάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου θα εργαστούν.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία το Κ.Ε.Κ. .
============================

2. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΡΙΚΑΛΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ – 3ο χλμ Τρικάλων Καλαμπάκας – ΤΗΛ. 2431072642

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 550 ΩΡΕΣ (325 ΘΕΩΡΙΑ-225 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

 • ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 20

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

 • ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.
Ειδικότερα το  Κ.Ε.Κ.   έχει δώσει μεγάλο βάρος στα εξής:
• Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισης τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills).
• Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.
• Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας.
• Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training)
Επιπλέον η ανάπτυξη  του «Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ως προς τη θεωρητική και την πρακτική άσκηση  ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της  πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων), ενώ αξίζει επίσης να επισημανθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα κατάρτισης διδακτικών ενοτήτων που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ισότητας στην απασχόληση, καθώς και διδακτικών ενοτήτων που αφορούν τις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Υλοποίηση προκατάρτισης
Η προκατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό «επικοινωνιακό εργαλείο» για τη σταδιακή άρση των συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων Ε.Κ.Ο. στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν η προκατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:
 Γραφή Ανάγνωση –Γραμματική
 Αριθμητική
 Ξένη Γλώσσα
 Επαγγελματική ορολογία
 Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 Νομικά θέματα
Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο, αφενός την προώθησή της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και αφετέρου την προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Υλοποίηση θεωρίας – πρακτικής άσκησης
Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος «Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων», είναι η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Σχεδόν όλες οι  θεωρητικές ενότητες ακολουθούνται από πρακτική εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης.
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια πλήρη ενημέρωση σε θέματα :
 Υποδοχή καταρτιζομένων. Έναρξη- Εισαγωγή- Ενημέρωση
 Η Κατανόηση των εννοιών που έχουν σχέση με το αλουμίνιο και την κατεργασία του.
 Αλουμίνιο: Παραγωγή, Ιδιότητες, Κράματα. Παραγωγή πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου.
  Έλαση – Διέλαση Παραγωγική Διαδικασία, Θερμικές Επεξεργασίες. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά.
  Ανοδίωση – Βαφή. Παραγωγική Διαδικασία, Προϊόντα, Ιδιότητες, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά.
  Κατεργασίες Αλουμινίου: Κοπή, Συγκόλληση, Κουρμπάρισμα, Τρυπήματα.
 Συγκολλήσεις – Γενικά Στοιχεία.
 Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
 Επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα του εργατοτεχνίτη.
 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Η ισότητα στην απασχόληση
Η όλη φιλοσοφία του προγράμματος από το θεωρητικό του σχεδιασμό είναι προσανατολισμένη προς το συγκεκριμένο δυναμικό των καταρτιζομένων και επικεντρώνεται περισσότερο στην εκμάθηση δεξιοτήτων, η οποία υποβοηθείται από τη θεωρητική κατάρτιση.  Η θεωρία που διδάσκεται είναι αυτή ακριβώς που χρειάζεται ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός του προγράμματος που είναι η κατάρτιση των καταρτιζομένων στις κατασκευές μέσα από τη χρήση νέων μορφών εκπαίδευσης και διδασκαλίας, ώστε αναβαθμίζοντας τις γνώσεις τους  να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στις παραγωγικές μονάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου θα εργαστούν.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία το Κ.Ε.Κ. .

============================


3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 24, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ-ΤΗΛ: 2651071352

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 550 ΩΡΕΣ (325 ΘΕΩΡΙΑ-225 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

 • ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 20

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

 • ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.
Ειδικότερα το  Κ.Ε.Κ.   έχει δώσει μεγάλο βάρος στα εξής:
• Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισης τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills).
• Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.
• Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας.
• Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training)
Επιπλέον η ανάπτυξη  του «Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ως προς τη θεωρητική και την πρακτική άσκηση  ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της  πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων), ενώ αξίζει επίσης να επισημανθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα κατάρτισης διδακτικών ενοτήτων που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ισότητας στην απασχόληση, καθώς και διδακτικών ενοτήτων που αφορούν τις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Υλοποίηση προκατάρτισης
Η προκατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό «επικοινωνιακό εργαλείο» για τη σταδιακή άρση των συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων Ε.Κ.Ο. στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν η προκατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:
 Γραφή Ανάγνωση –Γραμματική
 Αριθμητική
 Ξένη Γλώσσα
 Επαγγελματική ορολογία
 Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 Νομικά θέματα
Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο, αφενός την προώθησή της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και αφετέρου την προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Υλοποίηση θεωρίας – πρακτικής άσκησης
Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος «Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου», είναι η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Σχεδόν όλες οι  θεωρητικές ενότητες ακολουθούνται από πρακτική εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης.
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια πλήρη ενημέρωση σε θέματα :
 Εισαγωγή στον Τουρισμό
 Οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 Αγγλικά
 Τουριστική Γεωγραφία
 Γενική λογιστική- Ξενοδοχειακή λογιστική
 Χρήση Η/Υ- Ξενοδοχειακές εφαρμογές
 Οργάνωση & λειτουργία τμήματος υποδοχής
 Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ
 Ξενοδοχειακό δίκαιο
 Δημόσιες σχέσεις- τεχνική επικοινωνίας
 Εξυπηρέτηση πελατών
 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Η ισότητα στην απασχόληση
Η όλη φιλοσοφία του προγράμματος από το θεωρητικό του σχεδιασμό είναι προσανατολισμένη προς το συγκεκριμένο δυναμικό των καταρτιζομένων και επικεντρώνεται περισσότερο στην εκμάθηση δεξιοτήτων, η οποία υποβοηθείται από τη θεωρητική κατάρτιση.  Η θεωρία που διδάσκεται είναι αυτή ακριβώς που χρειάζεται ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός του προγράμματος που είναι η κατάρτιση των καταρτιζομένων σε αντικείμενα σχετικά με την διοικητική υποστήριξη ενός ξενοδοχείου μέσα από τη χρήση νέων μορφών εκπαίδευσης και διδασκαλίας, ώστε αναβαθμίζοντας τις γνώσεις τους  να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στις παραγωγικές μονάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου θα εργαστούν.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία το Κ.Ε.Κ. .

============================


4. ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

 • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 24, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ-ΤΗΛ: 2651071352

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 550 ΩΡΕΣ (325 ΘΕΩΡΙΑ-225 ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

 • ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 20

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

 • ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.
Ειδικότερα το  Κ.Ε.Κ.   έχει δώσει μεγάλο βάρος στα εξής:
• Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισης τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills).
• Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.
• Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας.
• Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training)
Επιπλέον η ανάπτυξη  του «Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ως προς τη θεωρητική και την πρακτική άσκηση  ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της  πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων), ενώ αξίζει επίσης να επισημανθεί η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα κατάρτισης διδακτικών ενοτήτων που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ισότητας στην απασχόληση, καθώς και διδακτικών ενοτήτων που αφορούν τις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Υλοποίηση προκατάρτισης
Η προκατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό «επικοινωνιακό εργαλείο» για τη σταδιακή άρση των συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων Ε.Κ.Ο. στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν η προκατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:
 Γραφή Ανάγνωση –Γραμματική
 Αριθμητική
 Ξένη Γλώσσα
 Επαγγελματική ορολογία
 Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 Νομικά θέματα
Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο, αφενός την προώθησή της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και αφετέρου την προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Υλοποίηση θεωρίας – πρακτικής άσκησης
Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος «Οροφοκόμος», είναι η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πρακτικής άσκησης. Σχεδόν όλες οι  θεωρητικές ενότητες ακολουθούνται από πρακτική εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης.
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια πλήρη ενημέρωση σε θέματα :
 Εισαγωγή στον Τουρισμό
 Η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία- Ο ρόλος της οροφοκομίας
 Βασικές αρχές λειτουργίας  των τουριστικών επιχειρήσεων- Θέματα management του τμήματος οροφοκομίας
 Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
 Προδιαγραφές κατασκευές ανά κατηγορία καταλύματος
 Είδη δωματίων & εξοπλισμός- ιδιαιτερότητες
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός ημέρας
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός παραμονής
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός αναχώρησης
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, γενικός καθαρισμός
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, απολύμανση
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός χώρων προσωπικού
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, διευθέτηση & καθαρισμός αποθηκών & λοιπών βοηθητικών χώρων
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, αποθήκευση- διαχείριση υλικών τμήματος
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, το τμήμα πλυντηρίου σιδερωτηρίου
 Λειτουργίες τμήματος ορόφων, πρόσθετες υπηρεσίες
 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Η ισότητα στην απασχόληση

============================


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1. Αίτηση συμμετοχής – Βιογραφικό σημείωμα (θα συμπληρωθεί στο ΚΕΚ)
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (θα συμπληρωθεί στο ΚΕΚ)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας
7. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ με τον αριθμό μητρώου
8. Οικογενειακή κατάσταση (για πολύτεκνους)
9. Πρόσφατη μικρή φωτογραφία
10. Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Ανέργων · 5/4/2013 11:48:28
Tags: ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Ανέργων · 20/7/2012 15:27:14
Tags: ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Ανέργων · 11/7/2012 20:45:14
Tags: ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Ανέργων · 10/4/2012 16:50:32
Tags: ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Εργαζομένων-Αυτοαπασχολουμένων · 8/12/2011 16:47:04
Tags: ΤΡΙΚΑΛΑ

MARKETING ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Εργαζομένων-Αυτοαπασχολουμένων · 8/12/2011 16:43:46
Tags: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Εργαζομένων-Αυτοαπασχολουμένων · 8/12/2011 16:41:34
Tags: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε Προγράμματα Εργαζομένων-Αυτοαπασχολουμένων · 8/12/2011 16:39:47
Tags: ΤΡΙΚΑΛΑ
Αναζήτηση
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού